Bejelentkezés

Adatvédelem

A. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

Előzmények:
Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú Adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation), GDPR, a továbbiakban “Rendelet” vagy “GDPR”. A társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendelet a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

Tájékoztató célja:
A tájékoztató célja, hogy megállapítsa jelen tájékoztató C. pontjában meghatározott Adatkezelő által követett, alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jogszabályok:
A tájékoztató tartalmának meghatározásakor Adatkezelő kiemelten a Rendelet rendelkezéseit vette figyelembe. Ezen túlmenően figyelembe vette még Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (“Info tv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény (“Ptk.”), továbbá A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Grtv.”) rendelkezéseit is.

Hatály:
Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Társaság által működtetett honlapon (lumierefilmiskola.hu, a továbbiakban “Honlap” vagy “Weboldal”) kezelt adatokról, ill. a Társaság szolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Társaság honlapján hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek a tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

Tájékoztató módosítása:
Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. Amennyiben a változtatás az adatkezeléseket is érinti, és az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy adatainak kezelésében változás történt, rendelkezhet adatainak kezeléséről. Amennyiben a változtatás adatkezelést nem Érint, az Érintett a Társaság Honlapjára történő belépéskor értesül a Tájékoztató módosításáról. Erre az Érintett figyelmét a módosítástól számított 30 napig figyelem felhívó ablak is felhívja.

B. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Adatkezelő:
Olyan természetes vagy jogi személy, aki más személyes adatát előre meghatározott célból tárolja, kezeli, felhasználja. A jelen tájékoztatóban a Társaság, aki az adatokat kezeli. Érintett (továbbiakban “Ön” vagy “Érintett”): Az a természetes személy, akinek adatát, személyes adatát kezelik

Adat, személyes adat:
Adat, amely beazonosít, személy adat az, amely egy természetes személyt konkrétan beazonosít

Adatkezelés jogalapja:
Ami alapján az adatkezelő a felvett adatokat kezeli. Lehet önkéntes hozzájárulással, konkrét egyedi hozzájárulással vagy jogszabályi kötelezettségből következően, stb.

Adatkezelés időtartama:
Az az időtartam, amíg az adatok kezelése folyik, azok tárolva vannak

Adatkezelés:
Az a művelet, ami során az adatkezelő a megjelölt célból az adatokat kezeli, használja

Adatfeldolgozó:
Olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján az adatkezelésben érintett személyek adatait a megállapodás alapján feldolgozza.

Adatfeldolgozás:
Adatkezelővel történt megállapodás alapján Adatfeldolgozó (3. személy) az adatokat rendszerszerűen feldolgozza

Adatkezelési cél(ok):
Az a megjelölt cél, amelynek érdekében az adat felvételre került, illetve aminek érdekében az adatok tárolása, feldolgozása történik.

Kép- és videó adatok tevékenység körében:
Az adatkezelő/szolgáltató tevékenysége során képalkotó eszközzel képi-, ill. mozgóképi adathordózóra rögzíti a látottakat. Ezen felvételeken érintettek is megjelenhetnek. Ezen adatok csak más adattal együtt, amennyiben ezek alapján már érintett beazonosítható, lesznek személyes adatok

C. ADATKEZELŐ:

Az International Film School Kft. (cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 41. 01. em. adószám: 26148403-2-42), a tájékoztatóban “Adatkezelő” vagy “Társaság”

D. ADATKEZELÉS CÉLJA:

1. Kapcsolatfelvétel az adatkezelő weboldalán keresztül

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja kapcsolattartás, információk nyújtása (pl.: Árajánlat), adategyeztetés későbbi szerződéses megállapodás céljából Adatkezelő és Érintett közé.

Kezelt adatok köre:
A fent meghatározott célból kezeljük
• az Ön által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;
• az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából,
• az Ön által megadott telefonszámot, kapcsolattartás, tájékoztatás céljából;
• az Ön által megadott e-mail címet, kapcsolattartás és tájékoztatás céljából.

Adatok forrása:
Az Érintett személyesen adja meg a munkaügyi nyilvántartáshoz szükséges adatokat. Adatkezelő más forrásból adatokat Érintettről nem gyűjt.

Adatkezelés jogalapja:
Önkéntes, nem igényel hozzájárulást. Az Ön által önkéntesen, az adatkezelő weboldalán rögzített adatok megadásával hozzájárul azok kezeléséhez a fenti célból.

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal kapcsolatban:
A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintettet.

Adatkezelés folyamata:
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás:
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az Ön adatait az Önnel történt legutolsó adategyeztetéstől számított 1 évig, őrzi meg, kivéve, ha Ön a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása:
A Társaság weboldalán történt kapcsolatfelvétel során megadott és Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében Érintett bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani.

2. Cookie-k

A Társaság weboldalán cookie-kat használ. Ezek automatikusan rögzíthetik az Érintett számítógépének IP címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatóak össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. E mellett a cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társaságot, mint a honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. Amennyiben a Honlapon a Társaság külső webes szolgáltatások seg. ítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társaság felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a webolda lak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott külső szolgáltatók adnak tájékoztatást A Társaság a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Az Érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

3. Szerződéskötés, kapcsolattartás, tanulói nyilvántartás vezetése

Adatkezelés célja:
Szerződéskötés – Az adatkezelő a megadott adatokat abból a célból kezeli, hogy Érintettel szolgáltatásnyújtási szerződést kössön. Ennek során nyilvántartja a kapcsolattartási adatokat, melyek az Érintettel szükséges kapcsolattartást segítik elő úgy, mint tájékoztatás, értesítés, egyéb kommunikáció. Mindezen adok a tanulói nyilvántartás részei, melyben Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Érintettek adatait tárolja, kezeli. A tanulói nyilvántartás vezetését jogszabályi kötelezettség írja elő, mivel Adatkezelő a Felnőttképzési törvény szerinti szolgáltatásokat nyújtja Érintettek felé.

Adatkezelés jogalapja:
Az Érintett által önkéntesen adott adatok kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy Adatkezelő szolgáltatást nyújtson Érintett felé.

Kezelt adatok:
A fent meghatározott célból kezeljük
• az Ön által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;
• az Ön által megadott értesítési címet, tartózkodási helyet, email címet, telefonszámot, kapcsolattartási és nyilvántartási célból
• az Ön által megadott személyes adatokat: születési idő, hely, anyja neve, személyi igazolvány szám, adóazonosító száma, állandó lakcíme, nyilvántartás vezetése céljából

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal kapcsolatban:
A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintettet.

Adatok frissítése:
Változás esetén azonnal.

Adatkezelés folyamata:
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás:
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az Ön fent megjelölt ezen adatkezelési célból működése végéig megőrzi, kivéve, ha Ön a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása:
Érintett az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a jogszabályokból következő, Hatóságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében (szerződéses, számlázási adatok) a törlést mindaddig nem tudja teljesíteni, amíg az adatszolgáltatásra jogszabályi kötelezettsége van. Ezek az adatok a jogszabályi határidőt követően automatikusan törlődnek (jelenleg 10 év)

4. Filmszakmai nyilvántartás

Adatkezelés célja:
Adatkezelő az oktatási szolgáltatás befejezése után Érintett adatait, mint filmszakmai szakember adatait egy filmszakmai nyilvántartásban tárolja. Filmszakmai nyilvántartás vezetésének célja az egyes szakemberek produkciós tevékenységre történő közvetítése. A nyilvántartás vezetése tovább alapot nyújt ahhoz, hogy Adatkezelő Érintettet kampányai során marketing/reklám levelekkel megkeresse.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett által önkéntesen hozzájárulás, mindazonáltal az adott hozzájárulás elengedhetetlen feltétele annak, hogy Adatkezelő filmszakmai szempontból nyilvántartsa Érintettet.

Kezelt adatok:
A fent meghatározott célból kezeljük
• az Ön által megadott nevet, az Ön azonosítása céljából;
• az Ön által megadott értesítési címet, tartózkodási helyet, email címet, telefonszámot, kapcsolattartási és nyilvántartási célból
• az Ön által megadott személyes adatokat: születési idő, hely, anyja neve, személyi igazolvány szám, adóazonosító száma, állandó lakcíme, nyilvántartás vezetése céljából

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal kapcsolatban:
A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintett-t.

Adatok frissítése:
A változás Adatkezelő tudomására jutása esetén azonnal.

Adatkezelés folyamata:
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás:
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az Ön fent megjelölt ezen adatkezelési célból működése végéig megőrzi, kivéve, ha Ön a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja.

Törléshez való jog korlátozása:
Érintett az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a jogszabályokból következő, Hatóságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében (szerződéses, számlázási adatok) a törlést mindaddig nem tudja teljesíteni, amíg az adatszolgáltatásra jogszabályi kötelezettsége van. Ezek az adatok a jogszabályi határidőt követően automatikusan törlődnek (jelenleg 10 év)

5. Rögzített képi adatok

Az adatkezelés célja:
Adatkezelő tevékenységéből adódóan, szolgáltatás nyújtása közben képi adatokat rögzít, melyeket tevékenysége során tárol. Ezen képi adatokat a szolgáltatás nyújtása közben tanulói, egyben Érintettek számára oktatási célból vetíti le, használja fel. Ezen képi adatokat Adatkezelő marketing tevékenysége során felhasználhatja.

Kezelt adatok köre:
A fent meghatározott célból kezeljük
• az oktatási tevékenység során rögzített képi adatokat;

Adatok forrása:
Az adatkezelő által rögzített adatok, melyeken Érintett képmása megjelenik.

Adatkezelés jogalapja:
Oktatási célú felhasználás: Önkéntes, nem igényel hozzájárulást. Érintett szerződéskötéskor tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlen ezen adatok oktatási célú kezelése. Reklám, marketing célú felhasználás: Érintett önkéntes hozzájárulása szükséges hozzá

Az Érintettek jogai és kötelezettségei az adatokkal kapcsolatban:
A Tájékoztató F. pontjában felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg minden Érintett-t.

Adatkezelés folyamata:
A fent megnevezett adatokhoz, dokumentumokhoz az Adatkezelő nyilvántartó rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező munkatársai férnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítése során, az adatkezelő működése érdekében. Az adatkezelő ezeket az adatokat nyilvántartó rendszerében tárolja.

Adattovábbítás:
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségéből eredően fenti adatok tekintetében adatszolgáltatási kötelezettséggel bírhat az erre jogosult hatóságok (pl.: Adóhatóság) felé. Egyéb személyek felé csak Érintett kérésére, hozzájárulásával továbbítja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az itt megjelölt adatokat oktatási tevékenysége végéig őrzi meg.

Törléshez való jog korlátozása:
Az Adatkezelő által tárolt adatok tekintetében Érintett bármikor élhet a törlés/elfeledtetés jogával. Adatkezelő azonban felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben él ezzel a jogával, akkor Adatkezelő nem tud teljes körű szolgáltatást nyújtani.

E. AZ ADATTÁROLÁS HELYE

• A papír alapú dokumentumokat Adatkezelő iratőrzési helyén tárolja (1068 Budapest, Benczúr utca 41. 01. em.)
• A korábbi időszakok dokumentumai Adatkezelő irattárában kerülnek elhelyezésre (1068 Budapest, Benczúr utca 41. 01. em.)
• az adatokat digitális formában az Adatkezelő 1068 Budapest, Benczúr utca 41. 01. em. alatti irodájának számítógépén/laptopján elkülönített mappában tárolja

F. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (I) a személyes adataihoz hozzáférést kérni; (II) a személyes adatai helyesbítését kérni; (II) a személyes adatai törlését kérni; (IV) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (V) adathordozhatóság biztosítását kérni; (VI) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat). Így Önt érintettként megilleti

(I) Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(II) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(III) Törléshez való jog
(elfeledtetéshez való jog) Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes adatokat a töröljük.

(IV) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(V) Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(VI) Tiltakozáshoz való jog és az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogok
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Ezen jog gyakorlása díjmentes.

A jogait Ön úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel, annak jelen tájékoztató F. pontjában meghatározott elérhetőségei útján.

G. ADATFELDOLGOZÓ BEVONÁSA

Az Adatkezelő fenti tevékenységének végrehajtása során ügyviteli szoftvert alkalmaz, mely ügyviteli szoftvert előállító vállalkozás adatfeldolgozónak minősül. Az esetleges jogok és kötelezettségek tekintetében továbbra is az Adatkezelő érintett, azok tekintetében továbbra is Adatkezelőhöz kell fordulni.

Adatfeldolgozó(k) az adatok kezelése során:
Tárhelypark Kft. (cím: 1122 Gaál József út 24.; email: info@tarhelypark.hu)
Gellért Dóra E.V.

H. HATÓSÁG

Ön a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

I. KAPCSOLAT
Ha a jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az International Film School Kft -vel a 1068 Budapest, Benczúr utca 41. 01. em. címen postai úton.

Bejelentkezés